درباره ما

شرکت فن آوری پیشرفته جهان با پشتوانه علمی و اندوخته تجربی سهامداران و با سرمایه ای مناسب در سال1380 خورشیدی، به منظور شناسایی و پاسخگویی به نیازهای آزمایشگاهی جامعه علمی و تحقیقاتی کشور تاسیس گردیداهداف موسسین این مجموعه صرفاً ایجاد یک بنگاه اقتصادی و یا طرح یک برنامه کوتاه مدت برای کسب سود نبوده، بلکه هدف، پیشبرد یک تفکر متعالی منطبق با فرهنگ و جایگاه ایرانی در چارچوب استانداردهای بین المللی است.

بیشتر بدانیم