صفحه اصلی اخبار و رویداد ها بیست چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

اخبار و رویداد ها

بیست چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایران

مقدم شما همراهان همیشگی را در بازدید از نمایشگاه بیست چهارمین سمینار شیمی تجزیـه ایران واقع در دانشـگاه شهیـد مدنـی آذربایجــان، دانشـکـده علـوم پـایـه سـالن ورزشـی مجـتمـع صـدرا غرفـه A ارج می نهیم.


fojco