اتاقک-ها-و-محفظه-های-تست-پایداری-و-پایداری-نوری

چمبر های تست دمایی و رطوبتی به م  چمبر های تست دمایی و رطوبتی به منظور انجام آزمون های  پایداری مطابق با استاندارد ICHQ1A، باقابلیت ذخیره سازی طولانی مدت،تعیین عمر قفسه ای انواع محصولات دارویی،آرایشی و ...

چمبر های آب و هوایی به منظور انجام آزمون های  پایداری نوری مطابق با استاندارد ICHQ1B ، با قابلیت جابه جایی قفسه ها و حذف بانک نوری به منظور انجام آزمون های پایداری برمحصولات دارویی،آرایشی و بهداشتی و ...